▩ نمادهای مربع | ╬ نمادهای خط | ▲ نمادهای مثلث | ◐ نمادهای دایره | ☒ نمادهای علامت x | ⭓ شکل‌های دیگر | 𖡎 خطوط تصادفی
با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼
°º𐤏⦿🅞𖣠𖣐𖥕𖥞𖦹𖥚𖤞𒊹
emoji | نماد متن
※ همه نمادها شخصیت یونیکد هستند ، نه تصویر و نه شخصیت های ترکیبی. اما شما همچنین می توانید آنها را توسط خودتان ترکیب کنید. ※
نماد متن معنی کپی / چسباندن
اپراتور ستاره
فیشه
دایره سفید
دایره نقطه دار
دایره با پر کردن عمودی
وسط خال
دایره سیاه
دایره با نیمه چپ سیاه
دایره با نیمه راست سیاه
دایره با نیمه سیاه پایین
دایره با نیمه بالایی سیاه
دایره با چهار گوش راست سیاه و سفید
دایره را با تمام مشکی های چهار گوش چپ اما بالای آن سیاه کنید
نیم دایره سیاه چپ
نیم دایره سیاه راست
گلوله سفید
دایره بزرگ
دایره سفید با ربع فوقانی سمت چپ
دایره سفید با چهارگوش سمت چپ پایین
دایره سفید با ربع پایین سمت راست
دایره سفید با ربع فوقانی راست
اشتراک لاتین حرف کوچک o
° درجه (دما یا زاویه)
º علامت شاخص حاد مردانه
نماد زمان های دایره ای
علامت ضرب در دایره دوتایی
دایره بزرگ سنگین