شکل‌های دیگر

▩ نمادهای مربع | ╬ نمادهای خط | ▲ نمادهای مثلث | ◐ نمادهای دایره | ☒ نمادهای علامت x | ⭓ شکل‌های دیگر | 𖡎 خطوط تصادفی
با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼
این دسته شامل لوزی ها، پنج ضلعی ها و بیضی ها می شود.
نماد متن معنی کپی / چسباندن
پنتاگون سیاه
پنج‌ضلعی سفید
پنج ضلعی راست اشاره
پنج ضلعی راست اشاره
مهره شوگی سفید
مهره شوگی سیاه
لوزه
الماس سیاه
الماس سفید
الماس سفید حاوی الماس کوچک سیاه
بیضی افقی سیاه
بیضی افقی سفید
بیضی عمودی سیاه
بیضی عمودی سفید
نماد پاک کردن صفحه
موازی سیاه
موازی سفید
شش ضلعی سیاه
شش ضلعی سفید
شش‌ضلعی افقی سیاه