▩ نمادهای مربع | ╬ نمادهای خط | ▲ نمادهای مثلث | ◐ نمادهای دایره | ☒ نمادهای علامت x
با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼
×Χχˣ
emoji | نماد متن
نمادهای علامت x
※ همه نمادها شخصیت یونیکد هستند ، نه تصویر و نه شخصیت های ترکیبی. اما شما همچنین می توانید آنها را توسط خودتان ترکیب کنید. ※
نماد متن معنی کپی / چسباندن
× علامت ضرب (ضرب دکارتی نماد z)
سالتیر (صلیب سنت اندرو)
ضرب x
ضرب سنگین x
علامت متقاطع
علامت متقاطع مربع منفی
عملگر n-ary times
بردار یا محصول متقاطع
صندوق رای (چک)
صندوق رای با x (مربع با ضربدر)
رای x (صلیب)
رای سنگین x (صلیب پررنگ)
Χ توزیع chi در آمار ، تعداد کروماتیکی یک نمودار در تئوری نمودار ، مشخصه اویلر در توپولوژی جبری ، الکتروونگاتیسم در جدول تناوبی ، تبدیل فوریه یک تابع پاسخ خطی ، یک شخصیت در ریاضیات. خصوصاً یک شخصیت داریکلت در نظریه اعداد ، بعضی اوقات کسر مولی ، یک عملکرد مشخصه یا شاخص در ریاضیات یا حساسیت مغناطیسی یک ماده در فیزیک.
χ حرف کوچک یونانی چی
زمان های دایره شده
علامت ضرب در دایره دوتایی
حروف کوچک لاتین حرف کوچک x