▩ نمادهای مربع | ╬ نمادهای خط | ▲ نمادهای مثلث | ◐ نمادهای دایره | ☒ نمادهای علامت x | ⭓ شکل‌های دیگر | 𖡎 خطوط تصادفی
با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼
𖣯
※ همه نمادها شخصیت یونیکد هستند ، نه تصویر و نه شخصیت های ترکیبی. اما شما همچنین می توانید آنها را توسط خودتان ترکیب کنید. ※
نماد متن معنی کپی / چسباندن
نیمه بالایی بلوک مربع
پایین یک هشتم از بلوک مربع
یک چهارم بلوک مربع پایین بیاورید
پایین سه هشتم بلوک مربع
نیمه پایین بلوک مربع
پایین پنج هشتم بلوک مربع
سه چهارم بلوک مربع پایین بیاورید
پایین هفت هشتم بلوک مربع
بلوک کامل مربع
هفت هشتم بلوک مربع باقی مانده است
سه چهارم بلوک مربع باقی مانده است
پنج هشتم بلوک مربع باقی مانده است
پنج هشتم بلوک مربع باقی مانده است
نیمه سمت چپ بلوک مربع
سه هشتم بلوک مربع باقی مانده است
یک چهارم بلوک مربع باقی مانده است
یک هشتم بلوک مربع باقی مانده است
نیمه سمت راست بلوک مربع
سایه روشن بلوک مربع
سایه متوسط بلوک مربع
سایه تیره بلوک مربع
بالای یک هشتم بلوک مربع
مربع سیاه
مربع سفید
مربع سفید با گوشه های گرد
مربع سفید حاوی مربع کوچک سیاه
مربع با پر افقی
مربع با پر کردن عمودی
مربع با تقاطع متعامد پر شده است
مربع با پر کردن سمت چپ بالا به پایین سمت راست
مربع با سمت راست بالا به پایین سمت چپ پر کنید
مربع با جدول متقاطع مورب پر شود
مربع کوچک سیاه
مربع کوچک سفید
مستطیل سیاه
مستطیل سفید
مستطیل عمودی سیاه
مستطیل عمودی سفید
گلوله معکوس
دایره سفید معکوس
دایره سفید معکوس نیمه بالایی
دایره سفید نیمه معکوس پایین
مربع با نیمه سمت چپ سیاه
مربع با نیمه سمت راست سیاه
مربع با قطر بالای سیاه و سفید مورب
مربع با نیم سیاه مورب پایین سمت راست
مربع سفید با خط مهارکننده عمودی
چهار ضلعی سمت چپ در بلوک مربع
چهار ضلع سمت راست در بلوک مربع
چهار گوش بالا در بلوک مربع
بلوک مربع شامل چهار گوش چپ بالا و پایین چپ و راست راست است
بلوک مربع شامل چهار گوش چپ بالا و راست راست است
بلوک مربع شامل چهار گوش چپ بالا و راست راست و چپ چپ است
بلوک مربع شامل چهار گوش چپ بالا و راست راست و پایین راست است
بلوک مربع شامل چهار گوش راست و راست است
بلوک مربع شامل چهار گوش راست بالا و چپ چپ است
بلوک مربع شامل چهار گوش راست بالا و پایین چپ و راست راست است
مربع سفید با چهار گوش چپ بالا
مربع سفید با چهارگوش سمت چپ پایین
مربع سفید با ربع پایین سمت راست
مربع سفید با ربع فوقانی راست