📚 چند کتاب

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleکتاب‌ها
Twitterکتاب‌ها
Unicodeچند کتاب
مترادفکتاب و کتاب، کتاب‌ها
دستهObjects | کاغذ کتاب
برچسبکتاب emoji

تصاویر

چند کتاب اموجی
emoji unicode معنی
📚 1F4DA چند کتاب
📖1F4D6کتاب باز
📓1F4D3دفتر یادداشت یا دفترچه
📕1F4D5کتاب بسته
📙1F4D9کتاب نارنجی
📘1F4D8کتاب آبی
📗1F4D7کتاب سبز
📔1F4D4دفتر با جلد سخت یا دفترچه با جلد تزئینی
📒1F4D2دفتر سیمی،‏ زونکن، یا سنگ قبر