📰 روزنامه

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleروزنامه
Twitterروزنامه
Unicodeروزنامه
مترادفاخبار،‏ ارتباط، اخبار، روزنامه، کاغذ، و صفحه
دستهObjects | کاغذ کتاب

تصاویر

روزنامه اموجی
emoji unicode معنی
📰 1F4F0 روزنامه
🗞️1F5DE FE0Fرول روزنامه،‏ Rolled-up newspaper، یا روزنامه رول‌شده
🗞1F5DE (*)