🔌 دوشاخه

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleدوشاخه برق
Twitterپریز برق
Unicodeدوشاخه
مترادفالکتریسیته،‏ الکتریکی،‏ برق، و برق، برق، پریز
دستهObjects | کامپیوتر

تصاویر

دوشاخه اموجی
emoji unicode معنی
🔌 1F50C دوشاخه