🔍 ذره‌بین روبه‌چپ

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleذره‌بین متمایل به چپ
Twitterشیشه ذره‌بین رو به چپ
Unicodeذره‌بین روبه‌چپ
مترادفابزار،‏ جستجو،‏ ذره‌بین،‏ شیشه، و شیشه، بزرگنمایی، جستجو، ابزار
دستهObjects | نور و فیلم

تصاویر

ذره‌بین روبه‌چپ اموجی
emoji unicode معنی
🔍 1F50D ذره‌بین روبه‌چپ
🔎1F50Eذره‌بین روبه‌راست،‏ ذره‌بین متمایل به راست، یا شیشه ذره‌بین رو به راست