Emojis به راه ما با یکدیگر صحبت تغییر کرده است - آن است که آیا یک صورت خندان به نشان می دهد شما خوشحال هستید، شست، و یا یک پیتزا زمانی که گرسنه، از emojis سرگرم کننده، راه آسان برای خودتان بیان زمانی که کلمات فقط کافی نیست - و مردم آنها را دوست دارم! در واقع، نزدیک به 10 درصد از تلفن همراه در facebook messenger شامل صورتکها می فرستد. با این حال، تمام سیستم عامل با استانداردهای شکلک نگه داشته اند تا به عنوان آنها متحول شده - که به معنی گاهی اوقات از Emoji شما می خواستم به ارسال بود که نشان داد تا نیست. و نه آنها زندگی می کنند تا به جنسیت و پوست تنوع تن است که ما در زندگی روزمره جهان ما را ببینید. facebook messenger در حال حاضر 897 از emojis از جمله 6 تن پوست متنوع هستند. خوش بگذره!

به تازگی مورد استفاده

این به طور خودکار آیکون های اخیر و اغلب مورد استفاده خود را جمع آوری کند.

Smileys & People

Animals & Nature

خوراکی و نوشیدنی

فعالیت‌ها

Travel & Places

Objects

Symbols

Flags