این یک QR کد هوشمند است که فروشگاه نرم افزار و یا بازار اندیشه با توجه به دستگاه های مختلف تلفن همراه باز تولید کند.