آن را به URL های خاص تبدیل خواهد شد، تلفن های هوشمند را از صفحه فیس بوک با استفاده از نرم افزار فیس بوک باز کردن.