1. یک برگه جدید باز کنید ➕
  2. در برگه جدید
    • به لینک بروید: کپی
    • کد منبع HTML را کپی کنید
  3. به اینجا بچسبانید ▼
آن را به URL های خاص تبدیل خواهد شد، تلفن های هوشمند را از صفحه فیس بوک با استفاده از نرم افزار فیس بوک باز کردن.