@
آن را به URL های خاص، تلفن های هوشمند تبدیل خواهد شد را باز توییت حساب با استفاده از برنامه توییتر.