@
آن را به URL خاص تبدیل خواهد شد، گوشی های هوشمند به برنامه نمایش مشخصات عمومی باز کنید.