این به URL خاص تبدیل خواهد شد ، تلفن هوشمند برنامه YouTube را باز می کند.