زاویه اندازه گیری


یک برنامه وب آنلاین ، زاویه و شیب هر شی را اندازه گیری می کند.

حاکم اینچ


این نرم افزار آنلاین، پشتیبانی سانتی متر، اینچ و پیکسل است.

حاکم سانتی متر


این نرم افزار آنلاین، پشتیبانی سانتی متر، اینچ و پیکسل است.

تایمر شمارش معکوس


برنامه وب آنلاین بدون نصب هیچ.

ماشین حساب، کرونومتر


وضعیت ماشین حساب، کرونومتر که می توان ذخیره و به اشتراک گذاشته شده

خط کش


این نرم افزار آنلاین، پشتیبانی سانتی متر، اینچ و پیکسل است.