🧞 جن

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterجن
Unicodeجن
مترادفغول چراغ و فانتزی،جن
دستهSmileys & People | فانتزی

تصاویر

جن اموجی
emoji unicode معنی
🧞 1F9DE جن
🧞‍♀️1F9DE 200D 2640 FE0Fزن جن یا جن زن
🧞‍♀1F9DE 200D 2640 (*)
🧞‍♂️1F9DE 200D 2642 FE0Fمرد جن یا جن مرد
🧞‍♂1F9DE 200D 2642 (*)