📎 گیرهٔ کاغذ

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleگیره کاغذ
Twitterسنجاق کاغذ
Unicodeگیرهٔ کاغذ
مترادفکلیپ،‏ گیره، و گیره کاغذ
دستهObjects | دفتر

تصاویر

گیرهٔ کاغذ اموجی
emoji unicode معنی
📎 1F4CE گیرهٔ کاغذ
🖇️1F587 FE0Fزنجیرهٔ گیره،‏ Linked paperclips، یا گیره کاغذ
🖇1F587 (*)