👂 گوش

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleگوش
Twitterگوش
Unicodeگوش
مترادفبدن و بدن، بینی
دستهSmileys & People | اعضای بدن

تصاویر

گوش اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
👂 1F442 گوش 👂🏻 👂🏼 👂🏽 👂🏾 👂🏿