👃 بینی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleبینی
Twitterبینی
Unicodeبینی
مترادفبدن و بدن، بینی
دستهSmileys & People | اعضای بدن

تصاویر

بینی اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
👃 1F443 بینی 👃🏻 👃🏼 👃🏽 👃🏾 👃🏿