⚠️ هشدار

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleعلامت خطر
Twitterعلامت هشدار
Unicodeهشدار
مترادفاخطار،‏ اعلام خطر،‏ اعلام خطر کردن،‏ تذکر، و هشدار
دستهSymbols | هشدار
برچسبنقطه گلوله | نمادهای خطر | ایموجی زرد

تصاویر

هشدار اموجی
emoji unicode معنی
⚠️ 26A0 FE0F هشدار
26A0 (*)
* ایموجی غیر استاندارد