💂 گارد نظامی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleنگهبان
Twitterنگهبان
Unicodeگارد نظامی
مترادفسرباز هنگ،‏ نگهبان،مرد نگهبان، و گارد
دستهSmileys & People | نقش
برچسبفعالیت‌ها

تصاویر

گارد نظامی اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
💂 1F482 گارد نظامی 💂🏻 💂🏼 💂🏽 💂🏾 💂🏿
💂‍♀️1F482 200D 2640 FE0Fگارد زن یا نگهبان زن💂🏻‍♀️ 💂🏼‍♀️ 💂🏽‍♀️ 💂🏾‍♀️ 💂🏿‍♀️
💂‍♀1F482 200D 2640 (*)
💂‍♂️1F482 200D 2642 FE0Fگارد مرد یا نگهبان مرد💂🏻‍♂️ 💂🏼‍♂️ 💂🏽‍♂️ 💂🏾‍♂️ 💂🏿‍♂️
💂‍♂1F482 200D 2642 (*)