👮 پلیس

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleمأمور پلیس
Twitterافسر پلیس
Unicodeپلیس
مترادفافسر و پلیس،افسر،پلیس
دستهSmileys & People | نقش
برچسبفعالیت‌ها

تصاویر

پلیس اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
👮 1F46E پلیس 👮🏻 👮🏼 👮🏽 👮🏾 👮🏿
👮‍♀️1F46E 200D 2640 FE0Fپلیس زن یا افسر پلیس زن👮🏻‍♀️ 👮🏼‍♀️ 👮🏽‍♀️ 👮🏾‍♀️ 👮🏿‍♀️
👮‍♀1F46E 200D 2640 (*)
👮‍♂️1F46E 200D 2642 FE0Fپلیس مرد یا افسر پلیس مرد👮🏻‍♂️ 👮🏼‍♂️ 👮🏽‍♂️ 👮🏾‍♂️ 👮🏿‍♂️
👮‍♂1F46E 200D 2642 (*)