👱 آدم: موبلوند

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleشخصی با موهای بلوند
Twitterشخص با موهای بلوند
Unicodeآدم: موبلوند
مترادفآدم بلوند،‏ بلوند،‏ بور،‏ بور،بلوند،مو، و طلایی
دستهSmileys & People | شخص

تصاویر

آدم: موبلوند اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
👱 1F471 آدم: موبلوند 👱🏻 👱🏼 👱🏽 👱🏾 👱🏿
👱‍♀️1F471 200D 2640 FE0Fزن: موبور یا زن با موهای بلوند👱🏻‍♀️ 👱🏼‍♀️ 👱🏽‍♀️ 👱🏾‍♀️ 👱🏿‍♀️
👱‍♀1F471 200D 2640 (*)
👱‍♂️1F471 200D 2642 FE0Fمرد: مو بور یا مرد با موهای بلوند👱🏻‍♂️ 👱🏼‍♂️ 👱🏽‍♂️ 👱🏾‍♂️ 👱🏿‍♂️
👱‍♂1F471 200D 2642 (*)