🏃 دونده

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleدونده
Twitterشخص درحال دویدن
Unicodeدونده
مترادفاستقامت،‏ دو،‏ دویدن،‏ ماراتن، و ماراتون،دونده،دو
دستهSmileys & People | فعالیت
برچسبفعالیت‌ها

تصاویر

دونده اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🏃 1F3C3 دونده 🏃🏻 🏃🏼 🏃🏽 🏃🏾 🏃🏿
🏃‍♂️1F3C3 200D 2642 FE0Fمرد دونده یا مردی درحال دویدن🏃🏻‍♂️ 🏃🏼‍♂️ 🏃🏽‍♂️ 🏃🏾‍♂️ 🏃🏿‍♂️
🏃‍♂1F3C3 200D 2642 (*)
🏃‍♀️1F3C3 200D 2640 FE0Fزن دونده یا زنی درحال دویدن🏃🏻‍♀️ 🏃🏼‍♀️ 🏃🏽‍♀️ 🏃🏾‍♀️ 🏃🏿‍♀️
🏃‍♀1F3C3 200D 2640 (*)