🧍 آدم ایستاده

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterشخص ایستاده
Unicodeآدم ایستاده
مترادفایستادن،‏ ایستاده، و ایستاده،ایستادن
دستهSmileys & People | فعالیت

تصاویر

آدم ایستاده اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🧍 1F9CD آدم ایستاده 🧍🏻 🧍🏼 🧍🏽 🧍🏾 🧍🏿
🧍‍♀️1F9CD 200D 2640 FE0Fزن ایستاده🧍🏻‍♀️ 🧍🏼‍♀️ 🧍🏽‍♀️ 🧍🏾‍♀️ 🧍🏿‍♀️
🧍‍♀1F9CD 200D 2640 (*)
🧍‍♂️1F9CD 200D 2642 FE0Fمرد ایستاده🧍🏻‍♂️ 🧍🏼‍♂️ 🧍🏽‍♂️ 🧍🏾‍♂️ 🧍🏿‍♂️
🧍‍♂1F9CD 200D 2642 (*)