🏊 شناگر

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleشناگر
Twitterشخص درحال شنا
Unicodeشناگر
مترادفشنا و شنا،شناگر
دستهSmileys & People | ورزش
برچسبفعالیت‌ها

تصاویر

شناگر اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🏊 1F3CA شناگر 🏊🏻 🏊🏼 🏊🏽 🏊🏾 🏊🏿
🏊‍♀️1F3CA 200D 2640 FE0Fشناگر زن یا زنی درحال شنا🏊🏻‍♀️ 🏊🏼‍♀️ 🏊🏽‍♀️ 🏊🏾‍♀️ 🏊🏿‍♀️
🏊‍♀1F3CA 200D 2640 (*)
🏊‍♂️1F3CA 200D 2642 FE0Fشناگر مرد یا مردی درحال شنا🏊🏻‍♂️ 🏊🏼‍♂️ 🏊🏽‍♂️ 🏊🏾‍♂️ 🏊🏿‍♂️
🏊‍♂1F3CA 200D 2642 (*)