⬜ مربع سفید بزرگ

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleمربع بزرگ سفید
Twitterمربع سفید بزرگ
Unicodeمربع سفید بزرگ
مترادفشکل هندسی،‏ مربع، و هندسی، مربع
دستهSymbols | هندسی
برچسبایموجی سفید

تصاویر

مربع سفید بزرگ اموجی
emoji unicode معنی
2B1C مربع سفید بزرگ
⬜️ 2B1C FE0F (*)
◻️25FB FE0Fمربع سفید متوسط یا مربع متوسط سفید
25FB (*)
25FDمربع سفید نسبتاً کوچک،‏ مربع کوچک متوسط سفید، یا مربع ​​سفید نیمه کوچک
◽️25FD FE0F (*)
▫️25AB FE0Fمربع سفید کوچک یا مربع کوچک سفید
25AB (*)
* ایموجی غیر استاندارد