🔳 دکمۀ مربع سفید

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleدکمه مربع سفید
Twitterدکمه مربع سفید
Unicodeدکمۀ مربع سفید
مترادفتوپُر،‏ دکمه،‏ دکمه، هندسی، مشخص‌شده، مربع،‏ شکل هندسی، و مربع
دستهSymbols | هندسی

تصاویر

دکمۀ مربع سفید اموجی
emoji unicode معنی
🔳 1F533 دکمۀ مربع سفید